NEXT PARTY – FREITAG, 21. NOVEMBER 2008, AB 20 UHR